QUẢN CẦM ĐỒ CHỨC NĂNG BÁO CÁO

Báo cáo

1. Báo cáo sổ quỹ tiền mặt

Phần mềm quản lý cầm đồ FDK được thiết kế tinh giản, sau khi đăng nhập thành công bạn Click vào menu "Báo cáo" chọn "Sổ quỹ tiền mặt"

Chức năng chính : Báo cáo toàn bộ tiền của cửa hàng : cầm đồ , vay lãi, bát họ, thu chi

Sổ quỹ tiền mặt

Sau đó bạn chọn ngày để xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt của cửa hàng.

2. Báo cáo sổ quỹ tiền mặt hệ thống cửa hàng

Click vào menu "Báo cáo" chọn "Sổ quỹ tiền mặt hệ thống cửa hàng"

Sổ quỹ tiền mặt

Sau đó bạn chọn ngày để xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt của cửa hàng.

4. Báo cáo lãi

Click vào menu "tổng quát chuỗi cửa hàng"

lãi hệ thống cửa hàng